آموزشگاه موسیقی درنا

photo_2017-05-30_10-35-55

 

 

 

۴۷۵۲۲

 

photo_2017-06-02_16-59-13 (Copy)

photo_2017-06-02_16-59-16 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-08 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-11 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-15 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-23 (Copy)

 

photo_2017-06-02_16-58-27 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-31 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-34 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-38 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-50 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-54 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-57 (Copy)

photo_2017-06-02_16-58-59 (Copy)

photo_2017-06-02_16-59-03 (Copy)

photo_2017-06-02_16-59-10 (Copy)

 

 

 

قسمتی ازکنسرت تاجیکستان ژانویه۲۰۰۹دونوازی دوتارعلی امانی وسه تاررامیاراوتمیشی

 

سنتورنوازی بچه های آموزشگاه.به همراه تنبک

 

 

 

آهنگ نازینن مریم توسط دخترکوچولوباسازبلز

 

سنتورنوازی هومن صادق درآموزشگاه موسیقی درنامشهد

 

 

آموزشگاه موسیقی درنا
دوتارعلی امانی آهنگ سردارئیوض خان