آورده های ساختمانی

554 556 ۲۲۳۹۴۴۱۸۵۶  ۳۲۵۵ 575 1010  ۶۲۴۱۰  709 558 901 890 ۴۱۱۹۰ ۲۸۵۴ ۶۲۲۷۰