ایزی دیزی

DSCN9056 (Copy)

 

 

 

۴۵۵۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۵۸۷۷۰۳۹_۴۳۶۱۷۱۰۸۳۴۴۰۱۵۸_۲۹۰۷۳۵۴۹۹۵۷۸۹۶۶۰۱۶۰_n

 

شله با کیفیت عالی برای ماه رمضان در ایزی دیزی با قیمت هر کیلو ۱۶۰۰۰ تومان

 

۱۶۱۱۰۴۲۲_۱۸۵۱۷۶۸۰۱۱۷۱۱۸۸۴_۱۱۵۴۸۵۱۱۲۱۷۴۳۷۹۰۰۸_n

 

 

۴۵۵۴۴

 

۱۶۱۲۳۱۶۴_۷۰۵۴۵۸۱۵۶۲۹۴۰۵۰_۵۷۴۰۸۴۳۰۰۵۱۲۸۹۹۸۹۱۲_n

۱۶۱۲۲۳۸۴_۱۰۶۳۷۵۱۳۰۰۴۱۷۴۷۹_۱۱۹۱۹۶۷۹۰۲۶۹۸۳۰۷۵۸۴_n

۱۶۱۲۲۹۴۵_۱۹۳۸۰۹۹۰۳۹۷۴۴۳۹۹_۱۵۳۹۷۵۴۱۳۳۶۲۲۳۵۸۰۱۶_n

۴۵۵۴۵

 

۱۶۲۳۰۷۴۱_۹۳۷۸۳۸۸۹۳۰۱۹۰۳۴_۲۴۶۹۱۹۹۰۱۹۴۱۵۴۳۷۳۱۲_n

۱۶۴۶۴۸۰۶_۱۱۷۷۲۴۴۰۳۹۰۵۹۰۶۸_۱۵۶۳۷۱۶۹۳۲۹۸۷۷۸۱۱۲۰_n

۱۶۲۳۰۳۸۵_۱۳۶۹۶۲۳۹۴۳۱۰۸۷۸۶_۴۳۵۵۷۱۷۹۴۱۹۵۴۶۰۹۱۵۲_n