بستنی سنتی غدیر و قادر

19111

DSCN0780 (Copy)

19112

DSCN0787 (Copy)

DSCN0788 (Copy)

DSCN0792 (Copy)

DSCN0784 (Copy)

19113

DSCN0791 (Copy)

DSCN0790 (Copy)

 

DSCN0778 (Copy)

۱۹۱۱۴