بلبرینگ و دنده زنجیر

 ۳۴۶۲۰ ۳۴۸۱۰  ۳۵۱۳۰ ۳۵۲۱۷ ۳۵۴۱۰