بلبرینگ و دنده زنجیر

۹۲۱۵

۹۲۱۶

۹۲۱۷

۹۲۱۸

۹۲۱۹