تجهیزات تعمیرگاهی نورد ماشین

۱_eid22

۳۱۰۵

photo_2016-12-25_13-06-55

۳۸۹۹۰

 

photo_2016-12-25_13-06-52

۳۸۹۹۱

 

۳۱۰۷

photo_2016-12-25_13-06-48

۳۱۰۹

 

۴۵e8f4939bc3bd36e4b87ab1e324d227_m-copy

۳۹a27618f1dc54b80987c6706135e6b7_m-copy

ea457adccaa9e569cff05de9b4f3b04d_m-copy

d722f2a14a84b7ad8053262f61a6106b_m-copy

۱ea804dbf6a45ba977293c237ecc1b08_m-copy

 

ba1b7eb9b8ad142948e3b9dce300b4c6_m-copy

a42a2aa6c7440291c38ba9adc5892a56_m-copy

۶۳۵۰۳۲۰۴d18160dd6a733e989b70c404_m-copy

a63cd9e38964634741a5a3fe89055308_m-copy

aaa082d2257ab65aecf61c2340e9c5b9_m-copy

۸۵۲۹۶۷۲۴۸dd3e6cb3942a1fe6af42945_m-copy

۴۲۱۲۱f00ffc451d0c288e11c1f28cbd4_m-copy

۹۴۸۳۷۸d6a67ac0d7c7c6728581b072ab_m-copy

۳۷۰۷d8f2be163bd14c78cf07586f13bb_m-copy

۲۶۷b1948fa84309bc99f9c0289cabe44_m-copy

۹۳۸a195f8810cb9b31c6503221891897_m-copy

۳۹۸a8bc2e3f7f879ff0986359513be80_m-copy

۷۳۷۳۴۴dd8934cc52da9f7f85f2627abb_m-copy

۵۱a3864ed3ad604d2340c3f8fe249f94_m-copy

۷۵b44b0e9c2e5d305fa323c6c51d3476_m-copy

۴۷e29f9fe96a1771642fb05ac8a8fd00_m-copy

۷۸۰۱۴۹ddfa09fbd86eb140fe6810d770_m-copy

۸۵b62d4a27ea43297eb1ab349b6e06c6_m-copy

deb45d333d0414ba3de42155789fdb4a_m-copy

e7c0584255fa6f2981e510285a9e9e4f_m-copy

۰۲_۶۳۵۱lp1-625x286-200x165-copy

۰d0c19531d6e29f793ed165732978408_m-copy

e44a6f32e15cb53ee479b2697e759e2e_m-copy

c1011ef61ed9937904f4938c63d014ea_m-copy

۰۰e7056ec788d5b42162a6c13dbba43c_m-copy

cd66a7a18d37d7e5dd969c249e9a1ecb_m-copy