تجهیزات نظافتی نورد ماشین

 

۱_eid22

۳۱۰۶

photo_2016-12-25_13-06-55

 

۳۸۹۹۰

 

۳۱۱۱

 

۳۱۰۸

 

۳۱۱۲

 

 

۳۱۱۰

 

c99e3db826c0f4cc2688a36ce3b60e1a_m-copy

f710044bf79a4b1f5d8b085e5e5d9711_m-copy

f7a0a54c92471ac4480e727e4ccf93df_m-copy

c82cc4e14a1d2c8c8ffff9840d24b558_m-copy

۸۶۷۵۱۹۲۲۸d1d5325856fc61d710ded0e_m-copy

۱c0ae2205709722b62e843abc0471a55_m-copy

۰b1ad7a7b79268a1f4558db78e092446_m-copy

ccb4e23c8aa216f1e96d31ab209c036b_m-copy

۹ecd376e5371efaef9aad9bc9143aed8_m-copy

۰۱f1a05053c6242fcfa23075e5b963c1_m-copy

۳۷a06e4a72d6cb27621f1ed829bbee81_m-copy

۱۹f9cefdfb07230a68581d617885a3af_m-copy

۶f43b5263fbba79c5962514b85d34738_m-copy

۴۸ee1e8a0a8f50dce4f8cb9ab418e211_m-copy

۶۴d93d666355a43c4a86679a030d35b6_m-copy

۳۹eee751af30032eeece2f48de2de4ba_m-copy

۷۸۷ae9ec9023a82f5aa7e4c1a64f73cb_m-copy

۲۳۳۸۲۶a67be66a810b23a263230da62e_m-copy

۶۲۰۴۶۶۰۷۷c427f141effa294382f5fba_m-copy