تشخیص رنگ خودرو سیدمحمد نقیبی

18263

photo_2017-09-06_05-19-47 (Copy)

آدرس شعبه تهران در خیابان سهروردی

 

 

 

18261

photo_2017-09-06_05-19-44 (Copy)

photo_2017-09-06_05-19-39 (Copy)

photo_2017-09-06_05-21-52 (Copy)

 

photo_2017-09-06_05-20-27 (Copy)

photo_2017-09-06_05-20-19 (Copy)

photo_2017-09-06_05-20-15 (Copy)

photo_2017-09-06_05-20-11 (Copy)

photo_2017-09-06_05-20-08 (Copy)

  تنها کارشناس داری گواهینامه تخصصی از دانشگاه صنعت وشریف

آموزش تخصصی در ۴ماه به صورت تضمینی

photo_2017-09-06_05-19-59 (Copy)

photo_2017-09-06_05-19-55 (Copy)

photo_2017-09-06_05-19-52 (Copy)

DSCN0361 (Copy)

DSCN0364 (Copy)

DSCN0365 (Copy)

DSCN0367 (Copy)

DSCN0368 (Copy)