جگر بامزه
جگر بامزه
جگر بامزه

 

جگر،دل،قلوه ،چنجه

پاچین،بال،چربی

قارچ کبابی،فلفل کبابی

پذیرش سفارشات

امکان ارسال سفارشات

 

 

 

 

 

 بلوار پیروزی-نبش پیروزی ۲۲-جگر بامزه
 ۰۵۱-۳۸۷۹۲۱۹۴
 ۰۹۳۳۷۰۳۳۹۲۷
دیانت
 cafemashhadyha.ir/?p=108230