شعب بانک صادرات مشهد و استان خراسان

 

کد شعبهنام شعبه بانک صادراتشهرنشانیتلفن
۱۵مشهدمشهدخ امام خمینی طبقه همکف ساختمان اداره مرکزی۰۵۱۳۷۶۶۵۵۵۲
۳۵سبزوارسبزوارخ بیهقی مقابل مسجد پامنار۰۵۱۴۴۲۳۴۲۰۰
۳۶نیشابورنیشابورنیشابور خ امام خمینی مقابل مسجد جامع۰۵۱۴۲۲۴۶۱۸۰
۶۷تربت حیدریهتربت حیدریه فلکه باغ سلطانی۰۵۱۵۲۲۷۱۰۱۳
۹۲قوچانقوچانقوچان میدان امام۰۵۱۴۷۲۲۴۹۲۳
۱۰۰مدرسمشهدخ شهید مدرس مقابل بنیاد شهید۰۵۱۳۲۲۵۵۸۰۹
۱۱۲کاشمرکاشمرچهارراه امام کاشمر۰۵۱۵۵۲۲۳۸۹۳
۱۴۳گنابادگنابادگناباد میدان امام ابتدای خ ناصر خسرو۰۵۱۵۷۲۲۳۲۱۲
۱۴۴درگزدرگزدرگز خ امام خمینی۰۵۱۴۶۲۲۵۰۴۴
۲۲۲میدان شهدامشهدمیدان شهدا۰۵۱۳۲۲۲۰۹۲۹
۲۳۱فریمانفریمانفریمان میدان امام۰۵۱۳۴۶۲۲۱۶۰
۲۳۲رضویمشهدخ نواب صفوی جنب کوچه حاج ابراهیم۰۵۱۳۳۶۸۱۶۰۰
۲۴۴بجستانبجستان خ امام چهارراه وحدت۰۵۱۵۶۵۲۲۳۳۰۰
۲۴۵تایبادتایبادخ شهید رجایی۰۵۱۵۴۵۲۲۲۶۳
۲۴۹تربت جام (مرکزی)تربت جام فلکه امام خمینی۰۵۱۵۲۵۲۳۲۳۲
۲۵۰طرقبهمشهدطرقبه بعد از میدان صاحب الزمان مقابل مخابرات۰۵۱۳۷۲۲۶۱۱۲
۲۵۸بردسکنکاشمرشهرستان بردسکن کاشمر۰۵۱۵۵۴۲۳۱۰۱
۲۷۵سنائیمشهدمشهد میدان بسیج به طرف چهارراه لشکر نبش بهار ۱۰۵۱۳۸۵۴۰۴۷۹
۲۸۴کاخکگنابادکاخک خیابان انقلاب۰۵۱۳۷۳۷۲۳۶۶
۲۹۰طبرسیمشهدنبش میدان طبرسی۰۵۱۳۲۲۲۹۲۰۳
۳۱۱چهارراه دانشمشهدخ امام رضا (ع) نبش چهارراه دانش۰۵۱۳۸۵۱۷۰۸۰
۳۶۵سرخسسرخسخ امام خمینی۰۵۱۳۴۵۲۸۲۲۱
۳۷۸بیدختگنابادبیدخت میدان طالقانی۰۵۱۵۷۳۳۲۲۳۶
۵۰۳میدلن توحیدمشهدخ توحید مقابل کوچه زردی۰۵۱۳۷۲۴۸۶۰۹
۶۳۲خرونیشابورروستای خرو ۳۰ کیلومتری نیشابور۰۵۱۴۳۲۶۳۲۴۴
۶۶۱چهارراه مطهریمشهدنبش چهارراه مطهری۰۵۱۳۷۲۵۵۵۳۱
۶۶۲میدان سعدیمشهدفلکه سعدی۰۵۱۳۲۲۲۵۵۳۹
۶۶۳میدان شریعتیمشهدمیدان شریعتی انتهای خ احمد آباد (دانشگاه)۰۵۱۳۸۴۲۷۰۴۷
۶۹۳چهارراه خوجه ربیعمشهدچهارراه خواجه ربیع۰۵۱۳۷۲۴۸۰۱۹
۷۰۳عطاء ملکسبزوارخ بیهق فلکه دروازه عراق۰۵۱۴۴۲۶۲۴۶۶
۷۰۵فیض آبادفیض آباد خ امام خمینی۰۵۱۵۶۷۲۳۰۴۰
۷۳۱باب الجواد(ع)مشهدخ خسروی نو جنب بازار سرشور(بزرگ) فرش۰۵۱۳۲۲۲۰۲۷۱
۸۴۱میدان پانزده خردادمشهدخ امام رضا میدان ۱۵ خرداد۰۵۱۳۸۵۲۸۷۱۱
۸۴۲طالقانی چنارانچنارانچناران خ طالقانی نبش طالقانی ۶۰۵۱۴۶۱۲۲۴۹۹
۸۶۴شاندیزمشهدشاندیز۰۵۱۳۴۲۸۴۸۲۲
۸۸۷چگنهقوچاننیشابور بخش سرول یت نیشابور چگنه۰۵۱۴۲۰۷۳۳۹۹
۸۹۱خوافخوافخواف ابتدای خ شهید مدرس۰۵۱۵۴۲۲۴۰۱۹
۹۵۱ولیعصر (عج)نیشابورخ فردوسی شمالی۰۵۱۴۲۲۲۷۰۱۰
۱۰۱۴میدان عدالتمشهدخ نواب صفوی میدان عدالت۰۵۱۳۳۶۵۰۰۰۲
۱۰۱۵چهارراه شهداءمشهدچهارراه شهداء۰۵۱۳۲۲۱۱۶۶۹
۱۰۲۱خلیل آبادخلیل آبادخلیل آباد کاشمر خ مرکزی۰۵۱۵۷۷۵۳۲۱۳
۱۰۲۴عطارنیشابورخ فردوسی جنوبی نیشابور۰۵۱۴۲۲۴۰۹۵۰
۱۱۷۸چهار راه لشکرمشهدخ انقلاب اسلامی (بهار) چهارراه لشکر۰۵۱۳۸۵۹۹۵۴۶
۱۱۷۹میدان تختیمشهدمیدان تختی۰۵۱۳۷۲۹۸۵۱۳
۱۱۸۴دکتر شریعتیقوچانقوچان خ امام خمینی روبروی باغ ملی۰۵۱۴۷۲۲۳۰۲۲
۱۱۸۹۶صدرتربت حیدریهخ فرمانداری چهارراه امام خمینی۰۵۱۵۲۲۲۴۰۳۲
۱۲۰۳صالح آبادصالح آباد۸۵ کیلومتری تربت جام۰۵۱۵۲۷۵۳۲۸۲
۱۲۰۴فردوسیتربت حیدریهتربت حیدریه خ صاحب الزمان جنوبی۰۵۱۵۲۲۴۷۵۰۶
۱۲۰۵باخزرشهرک باخزر تایباد خ امام خمینی۰۵۱۵۴۸۲۳۲۶۸
۱۲۰۷دوات آبادروستای دولت آباد۰۵۱۵۳۷۲۵۳۸۳
۱۲۵۵رشت خوارروستای رشتخوار۰۵۱۵۶۲۲۴۲۲۶
۱۲۶۸چهارراه خیاممشهدچهارراه خیام بلوار سجاد۰۵۱۳۷۶۱۹۴۱۱
۱۲۶۹گنبد سبزمشهدخ آخوند خراسانی ( خ خاکی) فلکه گنبد سبز۰۵۱۳۲۲۳۸۳۳۱
۱۲۷۱مهدیهتربت جامتربت جام خ الهدی روبروی جهد سازندگی۰۵۱۵۲۵۴۳۵۹۹
۱۲۷۵مزینانسبزوارروستای مزینان۰۵۱۴۵۹۳۳۰۶۶
۱۲۸۸شهید هاشمی نژادمشهدچهارراه شهید هاشمی نژاد۰۵۱۳۲۲۲۰۵۸۲
۱۲۹۳سی و هشت متری آزاد شهرمشهدسی و هشت متری آزاد شهر بلوار معلم نبش مدرس شمالی۰۵۱۳۶۰۳۹۰۰۶
۱۳۳۳پنج راه ابومسلممشهدخ پاستور نبش پاستور ۱۱۰۵۱۳۸۴۳۲۴۳۶
۱۲۵۹صدخروسبزوار۵۵ کیلومتری سبزوار روستای صدخرو۰۵۱۴۵۹۲۳۳۸۰
۱۳۶۲میدان شهداءتربت حیدریهتربت حیدریه میدان شهداء۰۵۱۵۲۲۳۴۰۲۹
۱۳۹۸خیامنیشابورفلکه خیام نیشابور۰۵۱۴۲۲۴۶۹۹۰
۱۴۲۶میدان صاحب الزمانمشهدمیدان صاحب الزمان۰۵۱۳۷۲۷۳۹۱۴
۱۵۴۵یوسف آبادتایبادتایباد خ امام خمینی۰۵۱۵۴۵۲۶۷۷۷
۱۵۸۳سمرقندمشهدخ خواجه ربیع ۳۹۰۵۱۳۷۳۲۰۵۰۵
۱۶۰۹ارگنیشابورنیشابور خ امام خمینی چهاراه ارگ۰۵۱۴۲۲۲۳۰۴۶
۱۶۲۳حکم آبادسبزوارروستای حکم آباد بخش جوین۰۵۱۴۵۲۴۳۷۴۶
۱۶۲۵نقابسبزوارروستای نقاب۰۵۱۴۵۲۲۲۳۶۳
۱۶۲۹چهارراه گلستانمشهدخ دانشگاه چهارراه گلستان۰۵۱۳۸۵۹۶۴۰۴
۱۶۳۱چهاردهم ضدمشهدخ امام رضا (ع) نبش خ چهاردهم نبش امام رضا ۶۰۰۵۱۳۸۵۳۷۰۱۴
۱۶۷۲دکتر بهشتیمشهدخ دکتر بهشتی نبش بهشتی ۲۲۰۵۱۳۸۴۰۰۰۳۰
۱۶۹۱اول طلابمشهدبلوار طبرسی بین چهارراه سیلو و مجلسی دست راست۰۵۱۳۲۷۲۰۰۰۸
۱۷۰۶جغتایسبزوارجغتای ۴۰ کیلومتری نقاب (۱۲۰ کیلومتری سبزوار)۰۵۱۴۵۶۲۲۰۹۵
۱۷۰۸دکتر شریعتیسبزوارفلکه پست و تلگراف۰۵۱۴۴۲۴۰۳۳۶
۱۷۲۳باغشننیشابور۳۶ کیلومتری جاده نیشابور به مشهد۰۵۱۴۳۳۲۳۲۸۲
۱۷۳۶میدان اسرارسبزوارمیدان اسرار۰۵۱۴۴۴۴۱۴۸۵
۱۷۴۲مطهری شمالیمشهدخ مطهری شمالی نبش مطهری ۱۴۰۵۱۳۷۲۴۰۳۷۴
۱۷۴۸کدکنروستای کدکن ۷۰ کیلومتری تربت حیدریه۰۵۱۵۳۲۳۳۲۷۷
۱۷۴۹فتح آبادروسای فتح آباد۰۵۱۵۶۲۵۳۷۵۸
۱۷۵۳گمرکتربت حیدریه بازار گمرک۰۵۱۵۲۲۷۰۳۲۹
۱۷۵۴روحبخشتربت حیدریه خ روحبخش۰۵۱۵۲۲۴۹۱۳۹
۱۷۵۶کوه سرخکاشمرروستای کوه سرخ ۴۰ کیلومتری کاشمر۰۵۱۵۵۸۲۳۳۸۰
۱۷۵۷دوغ آبادروستای دوغ آباد(۶۶ کیلومتری تربت حیدریه)۰۵۱۵۶۷۶۳۴۳۵
۱۷۶۴حاج ملا هادی سبزواریسبزوارخ اسرار میدان فلسطین۰۵۱۴۴۴۴۰۵۳۹
۱۸۲۲بلوار عبدالمطلبمشهدبلوار عبدالمطلب نرسیده به چهارراه نانوائی۰۵۱۳۷۳۱۴۴۶۹
۱۸۲۸سنابادمشهدخ سناباد بین افرین و شهریار۰۵۱۳۸۴۲۲۳۲۲
۱۸۶۲امام رضا (ع)مشهدخ امام رضا (ع) بین امام رضا ۶و۸ پاساژ صدف۰۵۱۳۸۵۳۰۸۶۹
۱۸۶۳کوی شرقیگنابادگناباد کوی شرقی خ بهار۰۵۱۵۷۲۲۳۷۱۲
۱۸۶۸شهید شوریدهگنابادخ شهید شوریده۰۵۱۳۷۲۲۰۰۲۱
۱۸۷۲صنعتیمشهدخ پاسداران (جم)۰۵۱۳۸۵۱۲۶۶۰
۱۸۷۳انتهای طبرسیمشهدبلوار طبرسی نبش ۲۰ متری فتاح۰۵۱۳۲۷۶۴۴۵۱
۱۸۷۸بیمرغگنابادبیمرغ ۳۵ کیلومتری گناباد۰۵۱۵۷۴۲۳۳۳۱
۱۸۸۳شهرک شهید رجائیمشهدشهرک شهید رجائی بلوار حر نبش حر ۱۳۰۵۱۳۳۷۲۲۷۱۲
۱۸۸۷شهید چمرانسبزوارخ چهل متری اول نبش ابن یمین۰۵۱۴۴۲۳۸۲۶۰
۱۸۸۹بلوار وکیل آبادمشهدبلوار وکیل آباد بین سه راه هنرستان و آب و برق۰۵۱۳۸۶۹۳۰۷۰
۱۸۹۲چهارراه شهید کلاهدوزمشهدخ آبکوه چهارراه شهید کلاهدوز۰۵۱۳۷۲۷۸۸۷۴
۱۸۹۸شهید صیاد شیرازیدرگزدرگز فلکه قدس۰۵۱۴۶۲۲۵۷۱۳
۱۹۱۳کوی امیرالمومنینمشهدبلوار طوس کوی امیر ۲۰کیلومتری یزدان دوس۰۵۱۳۷۶۸۸۹۱۱
۱۹۷۸دکتر بهشتیقوچانقوچان خ دکتر بهشتی۰۵۱۴۷۲۴۸۰۱۰
۲۰۳۰سه راه محسن کاشانیمشهداول عامل سه راه شهید محسن کاشانی۰۵۱۳۷۲۵۱۳۷۸
۲۰۵۵چهارراه ابوطالبمشهدخ نادری ابتدای بلوار ابوطالب۰۵۱۳۷۲۷۸۰۳۰
۲۰۶۶فدائیان اسلاممشهدخ نخریسی خ فدائیان اسلام نبش فدائیان ۹۰۵۱۳۸۵۹۹۴۵۸
۲۰۸۲دریادلمشهدخ آیت اله کاشانی بین بیهقی و هاتف۰۵۱۴۴۲۹۹۰۳۰
۲۰۹۰میدان سی هزار متریسبزوارسبزوار فلکه سی هزار متری۰۵۱۴۴۲۹۹۰۳۰
۲۱۱۵عنصریمشهدخ امام رضا (ع) خ عنصری نبش عنصری ۹۰۵۱۳۳۴۳۵۴۴۱
۲۱۳۶گلمکانمشهدروستای گلمکان محله پائین۰۵۱۳۸۳۵۵۴۰۷
۲۱۵۳عبدل آباد محولاتروستای عبدل آباد۰۵۱۵۶۷۷۳۴۰۱
۲۱۵۴قائم کاشمرکاشمرکاشمر خ قائم مقابل مهدیه۰۵۱۵۵۲۲۷۱۰۲
۲۱۵۵شهید مدرسکاشمرخ مدرس کاشمر۰۵۱۵۵۲۴۲۲۴۸
۲۱۶۳حافظنیشابورمیدان بی بی شطیطه نیشابور۰۵۱۴۳۳۵۲۱۱۶
۲۱۶۴امیرکبیرسبزوارسبزوار فلکه آل احمد۰۵۱۴۴۶۴۳۸۲۸
۲۲۱۳سی متری اول احمد آبادمشهدخ سی متری اول احمد آباد (رضا) نبش چهارراه بعثت۰۵۱۳۸۴۰۹۹۱۸
۲۳۳۵چهاراه هشت شهریورمشهدمشهد چهارراه هشت شهریور (چهارراه خسروس سابق)۰۵۱۳۲۲۲۱۳۳۸
۲۴۲۹چهارراه جلالیهمشهدمشهد جاده سرخس چهارراه جلالیه۰۵۱۳۳۶۴۰۲۷۹
۲۴۴۲انتهای دکترامشهدخ دکترا پنجراه سناباد۰۵۱۳۸۴۳۰۳۷۲
۲۴۸۵دهم مهتابمشهدخ خرمشهر نبش خرمشهر ۱۳۰۵۱۳۸۵۳۶۹۵۹
۲۴۹۶امام خمینی شمالیمشهدخ امام خمینی ایستگاه سراب۰۵۱۳۲۲۳۲۶۳۸
۲۴۹۹الندشتمشهدخ کوهسنگی نرسیده به میدان الندشت۰۵۱۳۸۴۰۵۹۳۶
۲۵۵۳کوهسنگیمشهدمیدان کوهسنگی۰۵۱۳۸۴۵۰۴۷۵
۲۵۲۴بلوار ۲۲ بهمنمشهدبلوار ۲۲ بهمن چهارراه محمدآباد۰۵۱۳۳۶۴۹۵۵۲
۲۵۷۳چنارانچنارانخ امام خمینی نبش امام خمینی ۳۳۰۵۱۴۶۱۲۵۴۰۰
۲۶۶۸فلکه طالقانیمشهدخ احمدآباد میدان احمد آباد۰۵۱۳۸۴۲۴۶۴۸
۲۶۹۳شهید قرنیمشهدخ شهید قرنی چهارراه استخر شهرداری۰۵۱۳۷۲۹۰۳۷۸
۲۷۲۱امام زمان(عج)قوچانقوچان خ امام زمان نبش خ صدرآباد۰۵۱۴۷۲۲۵۸۰۸
۲۷۴۶۱۷ شهریورمشهدخ ۱۷ شهریور اول کوچه چهنو۰۵۱۳۳۶۵۱۴۷۰
۲۸۰۰بلوار معلممشهدبلوار معلم چهارراه معلم نبش سید رضی۰۵۱۳۶۰۸۱۷۶۰
۲۸۰۳فلکه جوادالائمه(ع)مشهدسیمتری طلاب خ دریا فلکه جوادالائمه۰۵۱۳۲۷۰۰۲۷۴
۲۸۰۵قلندرآبادفریمانقلندرآباد خ امام خمینی۰۵۱۳۴۶۰۳۲۶۰
۲۸۰۶سی متری طلابمشهدکوی طلاب نبش مفتح ۵۰۵۱۳۲۷۰۶۰۶۶
۲۸۰۸محتشمیمشهدخ احمدآباد بین محتشمی و عدالت۰۵۱۳۸۴۴۸۷۲۹
۲۸۱۰خ راهنمائیمشهدخ راهنمائی بین راهنمائی ۸و ۱۰۰۵۱۳۸۴۰۸۹۰۰
۲۸۱۳فردوسیمشهدمیدان فردوسی نیشابور۰۵۱۴۲۲۲۸۰۴۶
۲۸۱۸چمن آبادرشتخوارروستای چمن آباد۰۵۱۵۴۲۸۳۳۳۱
۲۸۱۹امیرکبیرمشهدخ امیرکبیر نبش چهارراه اول۰۵۱۳۸۴۰۹۳۸۰
۲۸۲۰طرقمشهدطرق ۱۵ کیلومتری مشهد۰۵۱۳۳۹۲۳۵۳۰
۲۸۲۱فلکه راهنمائیمشهدمیدان راهنمائی اول بلوار سجاد۰۵۱۳۸۴۳۳۷۷۹
۲۸۴۴امامنیشابورخ امام خمینی۰۵۱۴۳۳۳۲۰۴۴
۲۸۴۵میدان امامنیشاورمیدان امام مقابل فرمانداری نیشابور۰۵۱۴۲۲۲۳۰۴۵
۲۸۴۷برغمدسبزوارسبزوار کیلومتر ۳۵ جاده اسفراین برغمد۰۵۱۴۵۲۵۳۶۳۳
۲۸۵۰قدمگاهنیشابورشهر قدمگاه ۳۰ کیلومتری نیشابور۰۵۱۴۳۲۲۳۲۵۵
۲۸۷۸شیخ صدوقمشهدکوی طلاب خ شیخ صدوق نبش صدوق ۱۳۰۵۱۳۲۷۰۰۷۳۲
۲۸۸۵نسرتربت حیدریه روستای نسر۰۵۱۵۳۲۴۳۴۰۰
۲۹۳۵انقلاب اسلامیمشهدمشهد خ بهار چهارراه لشگر۰۵۱۳۸۵۴۵۴۵۳
۲۹۸۲منصوریهتربت حیدریه ابتدایخ منصوریه۰۵۱۵۲۲۳۴۰۲۴
۲۹۸۹میثم شمالیمشهدخ طبرسی خ میثم شمالی۰۵۱۳۲۱۱۱۳۲۶
۲۹۹۲بیست متری طلابمشهدبیست متری طلاب میدان ابوریحان۰۵۱۳۲۷۰۰۴۷۳
۳۰۰۴گلشهرمشهدگلشهر هشت متری چهارم مقابل سینما کوی ط۰۵۱۳۲۵۹۶۳۳۳
۳۱۸۱امام خمینی جنوبیمشهدبلوار امام خمینی جنوبی بین امام خمینی۶۳-۶۵۰۵۱۳۸۵۴۰۴۷۲
۳۱۸۲رودکیمشهدخ رودکی نبش رودکی ۱۷۰۵۱۳۸۴۴۱۳۵۲
۳۱۹۰چهارراه حافظمشهدبلوار جمهوری اسلامی چهارراه حافظ۰۵۱۳۳۴۱۲۶۷۴
۳۲۳۰شهید مطهریقوچانقوچان خ شهید مطهری۰۵۱۴۷۲۳۵۳۸۹
۳۲۳۸بازار رضا(ع)مشهدمیدان بیت المقدس بازار رضا (ع)۰۵۱۳۳۶۸۴۰۴۸
۳۳۰۹بلوار فرودگاهمشهدبلوار جمهوری اسلامی بین خ رام و پروین اعتصامی۰۵۱۳۳۴۲۷۷۱۳
۳۳۱۰میدان بار رضویمشهدجاده سرخس میدان بار رضوی۰۵۱۳۳۷۱۳۳۷۰
۳۳۱۲میدان امام خمینیسبزوارسبزوار میدان رسالت۰۵۱۴۴۴۴۱۳۹۲
۳۳۱۵پنج تنمشهدبلوار قائم بعد از پل فجر خ پنج تن نبش میلان ۹۰۵۱۳۲۱۱۴۴۳۷۰
۳۳۱۶پل فردوسمشهدخ فردوسی پشت بیمارستان سینا۰۵۱۳۸۵۲۰۴۴۶
۳۳۱۷خواجه ربیعمشهدمشهد انتهای خ خواجه ربیع بعد از میدان امام حسین۰۵۱۳۲۲۱۶۴۸۱
۳۳۱۸چهارراه مقدم طبرسیمشهدچهارراه مقدم طبرسی مقابل شرکت برق۰۵۱۳۲۲۱۶۴۸۱
۳۳۵۲شهرک گاز سرخسسرخسبلوار طالقانی میدان بسیج۰۵۱۳۴۵۲۸۱۵۰
۳۳۵۳آب و برقمشهدبلوار وکیل آباد کوی آب و برق بلوار شهرستانی۰۵۱۳۸۶۷۲۱۸۱
۳۳۵۴انتهای نخریسیمشهدانتهای خ نخریسی مقابل چمن۰۵۱۳۳۴۲۷۷۷۰
۳۳۵۵مصلیمشهدمشهد پنچ راه پائین خیابان بلوار مصلی نبش چهارراه شهید رستمی۰۵۱۳۳۶۴۲۱۷۷
۳۳۵۶بلوار نبوتمشهدبلوار طبرسی چهارراه گاز خ بعثت چهارراه چهارم۰۵۱۳۲۷۰۹۳۵۸
۳۳۵۷کوی امام هادیمشهدکیلومتر۵ جاده قدیم قوچان کوی امام هادی میدان اول۰۵۱۳۶۶۵۸۸۸۱
۳۳۶۰شهید فرامرز عباسیمشهدبلوار فردوسی ابتدای خ شهید فرامرز عباسی۰۵۱۳۶۰۶۱۲۰۳
۳۴۶۷بلوار سجادمشهدبلوار سجاد چهارراه بزرگمهر۰۵۱۳۷۶۲۷۴۰۰
۳۴۶۸خیابان گازمشهدخ گاز بین میلان ۲و۳۰۵۱۳۷۳۳۶۵۶۱
۳۴۷۰رضاشهرمشهدمشهد شهرک رضا شهر ۳۵ متری رضوی۰۵۱۳۸۷۸۰۰۷۸
۳۵۲۹نصرآبادنصرآبادنصرآباد ۳۵ کیلومتری تربت جام۰۵۱۵۲۶۲۳۴۳۳
۳۵۵۹کوی سیدیمشهدشهرک سیدی آخر ۳۵ متری المهدی۰۵۱۳۳۸۵۰۹۶۹
۳۵۶۳رسالتمشهدخ رسالت مقابل میدان بارنوغان۰۵۱۳۷۳۳۰۰۸۸
۳۵۶۴بزرگراه آسیاییمشهدجاده سنتو مقابل پلیس راه۰۵۱۳۶۶۶۰۰۰۲
۴۱۵۶رسالت جنوبیمشهدخ رسالت نبش رسالت ۲۵۰۵۱۳۲۷۲۶۳۰۰
۴۱۵۷برقمشهدخ تهران جنب اداره برق۰۵۱۳۸۵۱۶۱۱۴
۴۱۶۳نشتیفانخوافخواف نشتیفان۰۵۱۵۴۱۶۴۱۱۰
۴۱۶۶فلسطینمشهدخ فلسطین نبش فلسطین ۱۶۰۵۱۳۷۶۸۹۶۴۷
۴۱۵۶شهرک لشگرمشهدمشهد شهرک لشگر نبش فلحی ۲۶۰۵۱۳۵۲۱۹۴۲۴
۴۱۷۰خیرآبادروستای خیرآباد ۵۰ کیلومتری تربت جام۰۵۱۵۲۷۳۳۲۳۲
۴۲۸۱چهارراه شفاءمشهدمشهد بلوار ابوطالب بعد از تقاطع شفا بعد از بانک کشاورزی۰۵۱۳۷۵۱۱۸۴۱
۴۲۸۳بلوار طوسمشهدجاده قدیم قوچان نرسیده به سه راه دانش مقابل کارخانه دوک۰۵۱۳۶۶۵۶۲۲۶
۴۲۸۴بلوار امامتمشهدمشهد بلوار امامت۰۵۱۳۶۰۸۲۲۸۲
۴۲۸۶خاقانیمشهد۴۵ متری رضا شهر نبش خاقانی۰۵۱۳۸۷۸۶۸۲۰
۴۲۸۷بلوار دوم طبرسیمشهدبلوار دوم طبرسی نبش طبرسی دوم ۲۸۰۵۱۳۲۱۳۹۰۰۰
۴۲۸۸چهار راه مخابراتمشهدمشهد قاسم آباد چهارراه مخابرات۰۵۱۳۶۶۱۹۰۴۹
۴۲۸۹چهارراه حجابمشهدمشهد قاسم آباد چهارراه حجاب۰۵۱۳۶۶۲۹۳۹۲
۴۳۱۷شهید استکی کوی هدایتمشهدانتهای مطهری شمالی نبش خ گاز غربی۰۵۱۳۷۳۱۳۹۴۳
۴۳۵۳بلوار سجادمشهدمشهد انتهای بلوار سجاد۰۵۱۳۶۰۴۰۱۳۹
۴۳۶۵بلوار فردوسیمشهدمشهد بلوار فردوسی مقابل آپارتمان های مرتفع۰۵۱۳۶۰۹۶۲۶۹
۴۳۹۸بلوار دانشجومشهداول بلوار دانشجو۰۵۱۳۸۶۴۰۷۴۹
۴۴۲۳میدان حرمشهدبلوار پیروزی بین پیروزی ۴۳ و چهارراه کوثر۰۵۱۳۸۸۲۳۵۲۹
۴۴۴۱خین عربمشهدمجتمع تجاری الماس شرق طبقه منهای یک۰۵۱۳۷۱۱۴۳۰۱
۴۴۴۲میدان بسیج تربت حیدریهتربت حیدریه میدان بسیج۰۵۱۳۲۳۱۴۳۱۱
۴۴۴۳بلوار هاشمیهمشهدنبش هاشمیه ۱۸۰۵۱۳۸۸۳۲۷۸۹
۴۴۹۰شهرک باهنرمشهدجاده سرخس شهرک شهید باهنر۰۵۱۳۳۸۹۶۱۱۳۶
۴۵۶۴شهید عدالتی گلبهارمشهدبلوار پیروزی بین پیروزی ۷۲-۷۴۰۵۱۳۸۶۵۳۰۱۱
۴۶۵۰شهید شیرودیمشهدمشهد بلوار شهید شیرودی تقاطع خ چمن۰۵۱۳۳۶۶۳۵۱۶
۴۶۶۰بازار مصلیمشهدمشهد بلوار مصلی مجتمع خشکبار۰۵۱۳۳۶۶۳۱۰۷
۴۸۴۸برج سپهر رضویمشهدمشهد میدان جانباز ساختمان برج سپهر رضوی۰۵۱۳۷۶۶۵۵۵۲

 

نوشتن دیدگاه