شعب بانک قرض الحسنه رسالت مشهد

 

کد شعبه نام شعبه بانک قرض الحسنه رسالتآدرستلفن
۳۴۳۶مرکزیمشهد، خیابان خسروی نو، اندرزگو ۱۸۰۵۱۳۲۲۹۰۰۴۱
۳۷۴۸پیروزیمشهد، بلوار پیروزی، پیروزی ۳۲ ، نبش چهارراه کوثر۰۵۱۳۸۸۴۵۳۱۰
۳۷۶۶قرتیمشهد، بلوار قرنی، روبروی بیمارستان خاتم، نبش قرتی ۳۲۰۵۱۳۷۲۸۱۵۸۳
۴۰۶۷باقرالعلوم (ع)مشهد، قاسم آباد، خیابان دکتر حسابی، نبش حسابی ۳۴۰۵۱۳۶۲۳۲۵۰۰
۴۱۵۳احمدآبادمشهد، بلوار احمد آباد، حدفاصل عارف و پرستار۰۵۱۳۸۴۷۲۰۵۴
۶۲۹۷المهدیمشهد، سیدی، خیابان مهدی، حد فاصل مهدی ۶ و ۸۰۵۱۳۳۸۵۱۲۶۸
۴۹۲۲امامتمشهد، بلوار امامت، حد فاصل امامت ۴۸ و ۴۶۰۵۱۳۶۰۷۸۸۹۴
۵۳۲۷امام رضا (ع)مشهد، بین میدان هفده شهریور و عنصری۰۵۱۳۳۴۳۴۷۶۰
۵۶۹۳مفتحمشهد، سی متری طلاب، حد فاصل مفتح ۵ و ۷۰۵۱۳۲۷۲۹۸۹۰
۵۷۰۷حرمشهد، شهرک شهید رجایی، نبش حر ۳۰۵۱۳۳۷۷۱۲۲۱
۵۷۷۹معلممشهد، بلوار معلم، حد فاصل معلم ۳۴ و ۳۲۰۵۱۳۸۶۵۴۳۱۱
۵۹۹۶عبادیمشهد، خیابان خواجه ربیع، حد فاصل عبادی ۷۷و ۷۹۰۵۱۳۷۳۴۸۷۶۵