شیلنگ مرکزی

 

 

۴۶۴۱۲

۴۶۴۱۳

بورس انواع شیلنگ های صنعتی،فشار قوی،هیدرولیک و پنوماتیک

فنردار مواد غذایی و بهداشتی

شیلنگ های نخ دار گاز،ینزین و گازوئیل