طباخی فرهنگ

طباخی شبانه روزی فرهنگ

کله پاچه

سیراب و شیردان

جگر،پاچین،قارچ کبابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلوار معلم-بین معلم ۵۱ و ۵۳
 ۰۵۱-۳۸۶۵۷۷۳۹
 ۰۹۱۵۰۸۰۳۳۰۷-۰۹۱۵۲۵۵۸۰۰۶
 مرتضی فروزانیان
 cafemashhadyha.ir/?p=107254