طباخی و جگرسرای پدر

 

 

 

 

 

 

 

صبحانه همه روزه کله پاچه،حلیم نیشابوری
عصرانه
جگر،دل و قلوه
بال و پاچین
در سالنی به ظرفیت ۵۰ نفر

 

 

 

 

 

 بلوار مجیدیه-بین مجیدیه ۱۲ و ۱۴-طباخی و جگرسرای پدر
 ۰۵۱-۳۵۱۳۴۱۸۳
 سبزواری
cafemashhadyha.ir/?p=111543