ماشین آلات و تجهیزات صنعتی

 ۴۴۹۶۵  ۳۵۱۱۰  1830  11310  11361  13960 15370 21620 28310 28110 ۳۴۶۱۰   ۳۴۹۱۰ ۳۵۱۶۳ ۳۱۰۳ ۴۱۱۳۵ ۴۱۱۴۰ ۴۲۱۰۰ ۴۴۹۹۷ ۳۶۱۰۰ ۱۴۷۱۰ ۴۶۴۱۰