نماینده فروش بیمه مصطفی فخر آل علی

31772

 

 

 

 

photo_2016-11-08_20-19-30

photo_2016-11-08_20-19-38

 

بیمه عمر و پس انداز علاوه بر مزایای بیمه خطر فوت

 

 

وسیله ای است برای پس انداز بلندمدت و دریافت مستمری در دوران بازنشستگی

 

photo_2016-11-08_20-19-47

photo_2016-11-08_20-19-42