نمایندگی کرمان موتور بیک خراسانی ۲۰۱۵ - کافه مشهدی ها
نمایندگی کرمان موتور بیک خراسانی ۲۰۱۵