چلوکباب و مرغ بریان ولیعصر

۴۱۲۴۱

dscn6876-copy

 

۴۱۲۴۲

 

 

dscn6881-copy

dscn6879-copy

dscn6880-copy

dscn6877-copy

dscn6878-copy

dscn6885-copy

 

۴۱۲۴۳