کامپیوتر و ماشین های اداری

گروه۲

۲۲

هورزاد

 

 

 

۳۳

۴۴

دلدار

۵۵

 

 

رضا

 

۶۶

 

 

 

۷۷

 

۸۸

۴۷۶۴۲