کباب باربیکیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بلوار امام خمینی-نبش امام خمینی ۶۹-کباب باربیکیو
 ۰۵۱-۳۸۵۴۴۵۲۶
 ۰۹۱۵۳۲۵۲۹۲۴-۰۹۳۶۳۲۷۳۰۰۴
 حدادی-تولایی
cafemashhadyha.ir/?p=111160