کباب و حلیم دیار

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۳_۲۱-۴۱-۵۹

photo_۲۰۱۷-۰۷-۰۳_۲۱-۴۳-۲۳

 

 

۵۳۱۰۱

 

 

DSCN1223 (Copy)

DSCN1224 (Copy)

DSCN1225 (Copy)

DSCN1227 (Copy)

DSCN1228 (Copy)

 

۵۳۱۰۳

DSCN1213 (Copy)

DSCN1215 (Copy)

DSCN1216 (Copy)

DSCN1217 (Copy)

DSCN1218 (Copy)

DSCN1219 (Copy)

 

۵۳۱۰۴

 

DSCN1222 (Copy)

DSCN1221 (Copy)

۵۳۱۰۲