گروه فنی و مهندسی خانه امن

 

۴۹۳۶۱

 

DSCN0619 (Copy)

DSCN0616 (Copy)

DSCN0617 (Copy)

DSCN0618 (Copy)

 

۴۹۳۶۲

۱۱۳۶۳۷۷۶_۱۶۹۳۸۲۵۵۴۴۱۷۲۷۷۱_۱۵۲۵۸۵۶۰۶۴_n

۱۱۸۲۱۶۶۷_۹۸۹۲۳۹۳۰۴۴۳۰۵۹۱_۱۴۷۴۴۲۴۷۹۲_n

۱۱۲۰۸۴۳۱_۳۷۱۷۴۱۰۵۳۰۲۰۱۹۹_۱۴۴۶۸۶۶۷۲۶_n

۱۱۲۰۸۵۱۶_۷۴۱۳۵۱۹۳۵۹۸۳۵۲۷_۱۷۹۹۰۳۸۷۲۱_n ۱۱۲۲۶۸۸۰_۹۲۸۵۱۸۸۲۷۱۹۲۳۲۲_۲۷۶۲۰۰۹۹۵_n

۱۱۲۳۰۵۱۷_۱۵۸۱۸۱۸۱۳۵۴۰۳۲۴۷_۲۱۲۲۴۷۵۸۵۱_n

۱۱۲۳۲۶۶۳_۱۵۹۲۵۱۲۴۰۴۳۳۵۹۴۱_۱۹۸۶۵۱۸۰۰۷_n

۱۱۲۳۵۸۷۵_۶۶۹۵۵۸۲۶۳۱۸۹۶۹۵_۱۲۹۲۳۰۲۰۱۰_n

۱۱۲۴۴۰۶۳_۹۹۹۴۴۵۲۰۳۴۰۱۳۸۰_۱۷۱۲۱۷۱۵۱_n

۱۱۲۴۴۵۰۵_۸۱۲۷۱۴۵۳۲۰۹۸۱۷۴_۳۷۸۰۰۶۵۷۶_n

۱۱۲۴۵۹۰۳_۸۳۰۶۰۸۲۱۰۳۶۷۳۱۷_۸۰۷۵۷۴۱۸۲_n

۱۱۲۴۹۴۳۳_۱۶۴۷۲۱۰۲۶۵۵۶۳۴۵۰_۲۰۸۵۲۱۲۴۱۹_n

۱۱۲۴۹۴۹۸_۸۰۷۷۷۵۴۴۵۹۷۴۴۰۹_۱۸۰۹۰۴۱۷۹۳_n

۱۱۲۵۲۸۹۷_۷۴۵۷۹۲۸۸۲۲۰۵۵۲۷_۶۴۵۸۱۱۳۵۵_n

۱۱۳۵۱۷۰۹_۹۷۷۲۶۸۵۱۸۹۶۲۲۶۰_۲۱۴۴۰۷۱۶۲۵_n

 

۴۹۳۶۳