گروه پیمانکاری وطراحی نو آوران ساخت غرب

۶۲۸۱۷

۶۲۸۱۲

۶۲۸۱۴

۶۲۸۱۵

 

 

۶۲۸۱۶

۶۲۸۱۳

photo_2017-10-24_16-53-37

۶۵۴۸

photo_2017-10-24_16-53-47

photo_2017-10-24_16-53-53

photo_2017-10-24_16-53-58