سامانه هوشمند مدیریت حمل و نقل عمومی مشهد توسعه و تجهیز شده است