یارانه چه کسانی قطع می شود؟
  • یارانه چه کسانی قطع می شود؟

    با اعلام حذف یارانه ۷میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه،کارشناسان بر اجرای این مصوبه قانونی توسط دولت تاکی ...

    با اعلام حذف یارانه ۷میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه،کارشناسان بر اجرای این مصوبه قانونی توسط دولت تاکید دارند.  فرج الله عارفی کارشناس اقتصادی درگفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان دررابطه با اظهارات و ...

    ادامه مطلب