دانشگاه فردوسی مشهد میزبان چهارمین مجمع دانشگاه های ایران و جهان عرب