سرباز نظام هستم؛ هرجا دولت تشخیص دهد به خدمت مشغول می‌شوم