سقف مشخصی برای کرایه تاکسی‌های اینترنتی لحاظ می‌شود