سیاه جامگان- ذوب آهن؛ شاگردان خداداد راهی جز کسب امتیاز ندارند