باطری جوادپور

 

 

 

باطری جوادپور در نمایشگاه بین المللی