باطری اتومبیل

 ۵۱۳۰۰ Untitled-64  kar5  9130  14830  21150  23220 24500  25840  ۳۶۱۰۰