سیستم های حرفه ای

195684856  ran10 race1 shi6   sev10 ۵۹۱۳ 3560 6105  9220  9650  11620  ۴۴۹۴۰13990 23250 25720 25830 28810  ۱۷۳۴۰