کترینگ غلامی فر

 

پذیرش سفارشات مجالس
پیک رایگان در محدوده
سوپ رایگان

 

 

 بلوار پیروزی- حد فاصل پیروزی ۷۸ و میدان لادن
  – ۳۵۰۹۱۲۳۹۳۵۰۱۶۳۸۷
۰۹۱۵۸۳۰۰۲۰۸
 غلامی فر