کامپیوتر و ماشین های اداری

گروه۲

۲۲

 

 

 

 

رضا

 

 

 

۸۸

۴۷۶۴۲