داستانی از تعاونگری کارمندان دولت/ نام تعاون تنها برای دلخوشی در عنوان وزارتخانه آمده است