دانشجویان معماری دانشگاه‌های آلمان از بافت پیرامون حرم رضوی بازدید کردند