دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد تاسیس می‌شود