دانشگاه علوم پزشکی مشهد کمک کند تا دوباره هویت «دانشگاه فردوسی» بازگردد