دانلود تفسير قرآن
  • تفسیر قرآن چه فوایدی دارد؟

    تفسیر عبارت است از روشن کردن معانی آیات قرآن کریم و کشف مراد و مدلول آن ها تفسیر از واژه فَسَرَ به معنای ...

    تفسیر عبارت است از روشن کردن معانی آیات قرآن کریم و کشف مراد و مدلول آن ها تفسیر از واژه فَسَرَ به معنای روشن کردن و آشکار ساختن است و در اصطلاح، عبارت است از: زدودن ابهام از لفظ مشکل و دشوار، که در ا ...

    ادامه مطلب