داورزنی به جای محروم کردن راهکار بدهد/ دوست نداریم مقابل اسرائیل به میدان برویم