دخل آب با خرجش برابر نیست
  • دخل آب با خرجش برابر نیست

    در کنار بحران فزاینده منابع آبی که سال ها گریبان گیر منطقه خراسان بزرگ بوده، همواره یکی از مهم ترین چالش ...

    در کنار بحران فزاینده منابع آبی که سال ها گریبان گیر منطقه خراسان بزرگ بوده، همواره یکی از مهم ترین چالش های فراروی صنعت آب، عدم توازن در دخل و خرج حاصل از تولید و فروش این مایع حیاتی و از آن مهم تر م ...

    ادامه مطلب