درصد هزینه‌های بستری و 70 درصد هزینه‌های سرپایی توسط دولت پرداخت می‌شود