دستورالعمل عجیب به همه تیم های لیگ برتری: استفاده از تلگرام ممنوع! +نامه