دستگاه قضا‌ با تمام قوا پیگیر استیفای حقوق عمومی و خصوصی "پدیده" است‌