دعای شرف شمس چیست
  • خواص دعای شرف شمس

          دعای شرف شمس 19 فروردین   دعای شرف شمس چیست ؟ نوزدهمین روز از ماه فروردین برای منجما ...

          دعای شرف شمس 19 فروردین   دعای شرف شمس چیست ؟ نوزدهمین روز از ماه فروردین برای منجمان مسلمان اهمیت ویژه ای داشته است. روزی که خورشید 19 درجه در برج حمل(فروردین) باشد. آن ها می گوی ...

    ادامه مطلب