دفتر اسناد دست نویس در تمامی دفاتر اسناد حذف می‌شود