سرانه مصرف آبزیان در استان خراسان فاصله زیادی با سرانه کشور دارد