سرخس گرمترین شهرستان خراسان‌رضوی/ ادامه روندی گرمایشی هوا در مشهد