سرمایه‌گذاران پدیده می‌توانند با ارائه طرح اقتصادی از ستاد تدبیر وام بگیرند