سرمایه‌گذاری در شرق کشور باید معطوف به گردشگری و معدن شود